TikTok-მა აიღო ვალდებულება აეკრძალა აპლიკაციაში რეგისტრაცია 13 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის, ირკვევა ამ ასაკის ბავშვების მიერ აპლიკაციის გამოყენების სტანდარცები მკაცრად არ კონტროლდება