იმისათვის, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი მსგავსი ტიპის შემთხვევები, მნშვნელოვანია, რომ ამბულატორიული დაწესებულების გახსნისთვის საჭირო იყოს სააგენტოს წინასწარი ნებართვა და სამედიცინო საქმიანობის დაწყების საფუძველი არ გახდეს მხოლოდ შეტყობინება